ശീതകാല പച്ചക്കറി തൈകൾ

മാടക്കത്തറ ഇക്കോ ഷോപ്പിൽ ഒക്ടോബർ രണ്ടാം വാരത്തോടെ ശീതകാല പച്ചക്കറി തൈകൾ ( കോളി ഫ്ലവർ , കാബേജ് ) എന്നിവ എത്തുന്നു . കൂടുതൽ തൈകൾ ആവശ്യമുള്ളവർ കൃഷിഭവനുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക …

Advertisements

Jala Suraksha

Water is the basis of all life on Earth. Conserving water has become the primary concern of every country in the world today. This site is maintained to give information about the water conservation activities being undertaken in our state , especially Madakkathara Gramapanchayath.

 

Jalasuraksha Survey

A comprehensive survey on the water consumption and water storage of Madakkathara Panchayath was conducted on 7th May, 2017. It was a one day survey in which more than 400 volunteers from different walks of life including farmers, students, women groups and officials participated. It was inaugurated by Ollur M L A Adv. K.Rajan. Another feature of the survey was that it utilized a mobile application for the survey process. 

jalam 3